Xگروه بین المللی HSE IRAN
گروه بین المللی ایمنی بهداشت

صفحه اصلی | لیست خبرها | اخبار داغ | اخبار اقتصادی | حوادث جدید | مطالب تازه | ورزشی | تبلیغات در پورتال | تماس با ما


» تبلیغات

» گزارشات تصویری

» گزیده ها

اعلام دروس نهایی پایه دهم و یازدهم متوسطه دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳ اعلام شد


اعلام دروس نهایی پایه دهم و یازدهم متوسطه دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳ اعلام شد


اعلام دروس نهایی پایه دهم و یازدهم متوسطه دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳ اعلام شد


اعلام دروس نهایی پایه دهم و یازدهم متوسطه دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳ اعلام شد


جای شهید حاج سید عبدالکریم سجادی در مسجد ال رسول ایرانشهر خالی یادش گرمی


جای شهید حاج سید عبدالکریم سجادی در مسجد ال رسول ایرانشهر خالی یادش گرمی» تازه ها

اعلام دروس نهایی پایه دهم و یازدهم متوسطه دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳ اعلام شد


اعلام دروس نهایی پایه دهم و یازدهم متوسطه دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳ اعلام شد


اعلام دروس نهایی پایه دهم و یازدهم متوسطه دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳ اعلام شد


اعلام دروس نهایی پایه دهم و یازدهم متوسطه دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳ اعلام شد


جای شهید حاج سید عبدالکریم سجادی در مسجد ال رسول ایرانشهر خالی یادش گرمی


جای شهید حاج سید عبدالکریم سجادی در مسجد ال رسول ایرانشهر خالی یادش گرمی» مرتبط ها

» نظرسنجی

 
 » پس از ارسال برگه ها به مصححان راهنمای تحصیح سوالات که توسط طراحان سوال اماده در فتر تالیف کتب دبیرخانه قرار میگیرداز نظر دقت مامعت پاسخ ها بررسی شود


برگه های امتحانات دانش اموزانپساز جمع اوری تحصیح برگه ها توسط مصححان تحصیح میشود امتحانات پایه های دهم و یازدهم و دوازدهم ۳۱ خرداد و چهارم تیر تمام شده استدر این گزارش فرایند تحصیح گام به گام شرح می دهیم

» جزئیات

 
 
 » نحوه تحصیح الکترونیکی نهایی پایه های دهم و یا دهم بصورت کشوری ‌الکترونیکی ذست


امتحانات نهایی پایه های  هم و ژازدهم بصورت کشوری و الکترونیکی است مثل پایه دوازدهم بصورت ذستانی است توسط دو سایاسه مصحح تحصیح میشود و اوراق انه اسکن وبصورت حوزه تحصیح سراسری ارسال می کردد و و سامه سوال و سییتمی تحصیح و سامانه خود جمع امتیازات رذجمع و بصو رت خودکار به فاینال نهایی و حوزه تحصیح شه ستان ارسال میشود

» جزئیات

 
 
 » نحوه تحصیح الکترونیکی نهایی پایه های دهم و یا دهم بصورت کشوری ‌الکترونیکی ذست


امتحانات نهایی پایه های  هم و ژازدهم بصورت کشوری و الکترونیکی است مثل پایه دوازدهم بصورت ذستانی است توسط دو سایاسه مصحح تحصیح میشود و اوراق انه اسکن وبصورت حوزه تحصیح سراسری ارسال می کردد و و سامه سوال و سییتمی تحصیح و سامانه خود جمع امتیازات رذجمع و بصو رت خودکار به فاینال نهایی و حوزه تحصیح شه ستان ارسال میشود

» جزئیات

 
 
 » امسال یک میلیون و هشتصد هزار دانس اموز امتحان نهایب داریم و موجب نگ ذنیی والدین و دانش اموزان شده است


که قرار است برگه های هر دانش اموز اول اسکن بشود و بصورت الکترونیکی تحصیح شوددوم برگه های هر دانش اموز توسط معلم های شهر های دیگر بررسی و تحصیح شودسوم اینکه هرمعلم فقط مسعول تحصیح یک سوال دانش اموز استهمین موارد پیجدگی موضوع را زیاد کرده است اول ازهمه بدانید برگه های امتحانات نهایی برای پایه هایدهم یازدهم و دوا دهم بصورت کشوری و الکترونیکی است انجام میشود و مصححان در تمام دوره هذی تحصیلی از هویت دانش اموزانبی خبر است

» جزئیات

 

پانل کاربران

تبلیغات

مرور گذشتهاعلام دروس نهایی پایه دهم و یازدهم متوسطه دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳ اعلام شد
اعلام دروس نهایی پایه دهم و یازدهم متوسطه دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳ اعلام شد
اعلام دروس نهایی پایه دهم و یازدهم متوسطه دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳ اعلام شد
اعلام دروس نهایی پایه دهم و یازدهم متوسطه دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳ اعلام شد
جای شهید حاج سید عبدالکریم سجادی در مسجد ال رسول ایرانشهر خالی یادش گرمی


پانل کاربران
{login}

خبرهای جدید
{news}
Copyright @ 2013 پورتال هفت نوت | All Rights Reserved.